Toimintasäännöt

1 § Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli

Yhdistyksen nimi on ___Tanssiurheiluseura Casino ry. Yhdistyksen kotipaikka on____Kauhajoen___ kaupunki__Länsi-Suomen____läänissä.

Yhdistys on perustettu ____touko__________kuun___10__päivänä vuonna_1988_ ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Seuran kieli on _________suomi______________.Seuran toiminta-alueena on _______Kauhajoki ympäristöineen____________.


2 § Seuran tarkoitus

Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaa ja muuta siihen liittyvää kansalaistoimintaa seuran toiminta-alueella siten, että erilaisista lähtökohdista olevilla henkilöillä on mahdollisuus harrastaa kunto- ja
terveysliikuntaa, kilpa- ja huippu-urheilua tai liikuntaan liittyvää yhdistystoimintaa edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.


3 § Tarkoituksen toteuttaminen

Tarkoitustaan seura toteuttaa:

1 Tarjoamalla:
 • kunto- ja terveysliikuntaa
 • kilpailutoimintaa
 • harjoitus- ja valmennustoimintaa
 • ohjaustoimintaa
 • liikuntatoimintaa eri ikäryhmille, molemmille sukupuolille ja toimintakyvyltään erilaisille ihmisille
 • muuta vastaava toimintaa, jonka tavoitteena on edistää kansalaisten fyysistä ja henkistä toimintakykyisyyttä ja hyvinvointia
 • tiedotus- ja suhdetoimintaa
 • koulutustoimintaa
2 Kiinnittämällä ehdotuksilla, anomuksilla ja aloitteilla viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota liikuntakysymyksiin sekävaikuttamalla omatoimisesti liikunnan kehittämiseen ja tarpeellisten harjoituspaikkojen ja -välineiden hankkimiseen ja hoitamiseen.

3 Harjoittamalla julkaisutoimintaa

4 Edistämällä liikunnanavulla tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta sekä tukemalla kulttuurien moninaisuutta ja ympäristön kestävää kehitystä.
Toimintansa tukemiseksi seura voi
 • ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja,omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä sekä
 • hankkia varoja järjestäen huvi- ja tanssitilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia, omistaen ja ylläpitäen
  urheilulaitoksia, harjoittaen kustannus- ja monistustoimintaa, majoitus- ja
  ravitsemusliikettä ja bingotoimintaa sekä välittäen jäsenilleen voittoa tavoittelematta
  urheiluvälineitä ja -asusteita.

4 § Seuran jäsenyys

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä,joiden jäsenenä se on.


5 § Seuran jäsenet

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi johtokunta hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä.

Kunniajäseneksi voi seuran kokous kutsua johtokunnan esityksestä henkilön, joka on erittäin merkittävästi edistänyt seurantoimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Kunniapuheenjohtajaksi voi seuran kokous kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toimineen henkilön. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.

Kannattajajäseneksi voi seuran johtokunta hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaasuorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.

6 § Seurasta eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.


7 § Jäsenen eronneeksi katsominen

Johtokunta voi katsoa jäsenen eronneeksi seurasta, josjäsen on jättänyt kuusi kuukautta sitten erääntyneen jäsenmaksunmaksamatta.Eroava jäsen on velvollinen suorittamaan muut maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.

8 § Jäsenen erottaminen ja muut kurinpitotoimet

Johtokunta voi erottaa jäsenen, jos tämä on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta, muuten ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan, toimii vastoin seuran tarkoitusta tai toimii törkeästi
vastoin urheilun eettisiä periaatteita.


Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassaolevaa Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n vahvistamaa antidopingsäännöstöä ja Kansainvälisen lajiliiton antidopingsäännöstöjä.


Dopingrikkomukset ja seuran jäsenelle niistä määrättävät seuraamukset on määrätty edellä mainituissa antidopingsäännöstöissä.


Seuran jäsen voi joutua korvaamaan dopingrikkomuksella aiheuttamansa vahingon seuralle ja kansalliselle lajiliitolle sekä kansainväliselle lajiliitolle.

Urheilun eettisten periaatteiden vastaista toimintaa on:


Urheilulle vieraiden aineiden käyttö

 • Huumeiden ja dopingaineiden käyttö tai käytön edistäminen
 • Julkinen häiritsevä esiintyminen alkoholin vaikutuksen alaisena
 • Tupakan ja tupakkatuotteiden käytön yhdistäminen urheilutilanteisiin

Epäasiallinen käyttäytyminen kilpailu- ja harjoitustilanteessa

 • Väkivalta, törkeä kielenkäyttö ja epäasiallinen arvostelu, tuomarin harhautus ja muu sääntökikkailu

Urheiluhuijaus

 • Kilpailutilan tai -välineiden manipulointi
 • Tuloksista etukäteen sopiminen

Vedonlyönti

 • Vedonlyönti omasta kilpailusta

Lahjonta

 • Tuomareiden, kilpakumppaneiden, valmentajien taitoimitsijoiden lahjominen tai sen yritys tuloksen manipuloimiseksi
Sukupuolinen häirintä

Urheilun eettisten periaatteiden vastaisesta toiminnasta on seuraamuksena lajiliiton määräämä rangaistus sen mukaan kuin liiton säännöissä tai kilpailusäännöissä määrätään, kuitenkin enintään kahden vuoden
toimintakielto.


Johtokunta päättää myös muista kurinpitotoimista ja niidenyhteydessä annettavista rangaistuksista, jolloin noudatetaan asianomaisen lajin kansallisen liiton sääntöjä ja määräyksiä. Kansallinen lajiliitto, tai sen asemesta, tai sen lisäksi Kansainvälinen lajiliitto voi päättää seuran jäsenelle dopingrikkomuksesta määrättävästä seuraamuksesta ja muista kurinpitotoimista edellä mainituissa antidopingsäännöstöissä, säännöissä ja sääntöjä alemmanasteisissa määräyksissä vahvistetulla tavalla. Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty sille kirjatussa kirjeessä.

Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.


9 § Liittymis- ja jäsenmaksut


Varsinaisilta jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannattajajäsenmaksujen suuruudesta päättää vuosittain seuran syyskokous. Kunniajäseniltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä maksuja.

Johtokunnalla on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksujen suorittamisesta sekä nimetä jäsen ainaisjäseneksi, jos


 • hän on suorittanut liittymis- ja jäsenmaksut ja ollut seuran jäsenenä vähintään__20_ vuotta
tai
 • on suorittanut kertakaikkisena suorituksena ___20___ vuoden jäsenmaksut

tai

 • on tehnyt seuralle huomattavia urheilullisia, taloudellisia tai muita palveluksia.

Ainaisjäsen on vapaa jäsenmaksuvelvollisuuksista.


10 § Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset


Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous loka-joulukuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään ____14____ päivää ennen kokousta
 • sanomalehti-ilmoituksella seuran varsinaisen kokouksen määräämässä lehdessä

tai

 • kirjallisena ilmoituksena jäsenille
tai
 • seuran virallisilla sähköisillä tiedotuskanavilla.


11 § Kevät- ja syyskokousKevätkokouksen asiat

1 Avataan kokous

2 Valitaan kokoukselle

a) puheenjohtaja

b) sihteeri

c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

d) ääntenlaskijat

3 Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet

4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5 Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä toiminnan tarkastajien antama lausunto

6 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille

7 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

8 Päätetään kokousSyyskokouksen asiat

1 Avataan kokous

2 Valitaan kokoukselle

a) puheenjohtaja

b) sihteeri

c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

d) ääntenlaskijat

3 Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet

4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5 Päätetään mitkä liikunta- ja urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena

6 Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio

7 Valitaan jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja seuraavaksi toimintavuodeksi

8 Valitaan johtokunnan muut jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle

9 Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja vastaava määrä varatoiminnantarkastajia

10 Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

11 Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä

12 Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä tai
annetaan johtokunnalle valtuudet edustajien valitsemiseksi

13 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

14 Päätetään kokous

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään 20 päivää ennen kokousta


12 § Seuran ylimääräinen kokous


Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi, seuran kokous niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä on jonkin määrätyn asian takia tehnyt siitä johtokunnalle kirjallisen esityksen.Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu.

Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.


13 § Pöytäkirja


Seuran, sen johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat ovatkokousten puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujentarkastajien tarkastettava.

Johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien pöytäkirjat tarkistetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.


14 § Äänestys


Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Henkilöasiat ratkaistaan siten, että eniten ääniä saaneet valitaan. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä.

Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessäjäsenmaksunsa maksaneella viisitoista vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla sekä ainaisjäsenellä,kannattajajäseniä lukuun ottamatta, on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

15 § Seuran hallinto


Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa johtokunta, johon kuuluu yhdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja, ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut____6____ jäsentä ja ____0-5 varajäsentä___. Johtokunnan jäsenistä ja varajäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Josvarsinainen jäsen tai varajäsen kesken toimikautta estyy tehtäviensä hoitamisesta, valitsee seuraava seuran kokous uuden jäsenen hänen sijaansa, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi.


Johtokuntaan valitaan sekä miehiä että naisia, elleierityisiä syitä ole. Sama henkilö voi olla enintään kaksi vaalikautta peräkkäin johtokunnassa.

Johtokunta valitsee keskuudestaan täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan. Johtokunta valitsee lisäksi sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.


Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet johtokunnan jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla.


Johtokunnan tehtävänä on erityisesti

1. Toteuttaa seuran kokouksen päätökset


2. Johtaa ja kehittää seuran toimintaa


3. Valita tarvittavat jaostot, valiokunnat ja työryhmät sekä niiden puheenjohtajat


4. Vastata seuran taloudesta


5. Pitää jäsenluetteloa


6. Tehdä seuran toimintakertomus ja tilinpäätös


7. Tehdä toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten


8. Hoitaa seuran tiedotustoimintaa


9. Hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista


10. Valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan

11. Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä


12. Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii


13. Luovuttaa tilit toiminnantarkastajille tarkastettavaksi vähintään kolme viikkoa ennen kevätkokousta.


16 § Tilivuosi


Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.


17 § Nimenkirjoittajat

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai jonkun muun johtokunnan määräämän johtokunnan jäsenen tai toimihenkilön kanssa. Nimenkirjoittajien on
oltava täysi-ikäisiä.


18 § Jaostot


Jaostot voivat päättää sisäisestä toiminnastaan kuitenkin siten, että seuran johtokunta vahvistaa jaoston tekemät oikeustoimet.

19 § Sääntöjen muuttaminen


Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokousvähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

20 § Seuran purkaminen


Seuran purkamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmenneljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittavaerikseen seuran purkamisesta.

21 § Seuran varojen luovuttaminen


Jos seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettavajohonkin seuran toiminta-alueen liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. Pesänselvitysmiehinä toimiva tkokouksen valitsemat henkilöt.

Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.


22 § Saavutetut jäsenoikeudet


Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Säännöt päivitetty 1.6.2016. Samassa yhteydessä Palkitsemissäännöt ja toimikunnat eriytetty säännöistä.